Zakelijke mediation
Mediation is een methode om een conflict te helpen beslechten en een juridische procedure af te wenden.
 
Zakelijke mediation wordt vaak georganiseerd wanneer er onoverbrugbare verschillen lijken en partijen toch 'met elkaar door' moeten. Zoals een arbeidsconflict tussen medewerker en leidinggevende, of belangentegenstellingen bij een reorganisatie of fusie in een maatschap. De belangrijkste voorwaarde voor succes is dat partijen bereid blijven om met elkaar om tafel te gaan.
De mediator, een neutrale onderhandelingsdeskundige, begeleidt de gesprekken die achter gesloten deuren plaatsvinden. Deze zijn erop gericht om een voor alle partijen acceptabele en duurzame oplossing te vinden. Bij succes worden de onderhandelingen afgerond met een vaststellingsovereenkomst.
In veruit de meeste gevallen blijkt deze methode succesvol en kosten-effectief en heeft dit proces een positief effect op de relatie en onderling vertrouwen.

"Mediation is voor partijen vaak een veilig en tactisch alternatief tussen niks doen (en de negatieve consequenties aanvaarden) en een langslepende juridische procedure."

"Aaron draagt op persoonlijke titel bij aan de ontwikkeling van het Landelijk Netwerk Politie Mediators (LNPM), voor het beslechten van conflicten binnen de Nationale Politie"

Hallo%20overheid_edited.jpg
Overheidsmediation
Voor een burger, ondernemer of ambtenaar die in conflict raakt met de overheid, is het vaak opboksen tegen een grote, machtige bureaucratie. De klassieke overheid is 'boven ons gesteld'. Nadelige besluiten kunnen worden aangevochten in klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures en dat kunnen al gauw kostbare en langslepende trajecten worden.
Dit kan bijvoorbeeld gaan over een onterechte beslissing van de gemeente, nationale politie, regionale uitvoeringsdienst, UWV, of zorgverlener. Binnen de overheid kan dit gaan om een conflict tussen directie en ondernemersraad.
Een overheidsmediator weet hoe hij de overheid 'in beweging' krijgt en hoe om te gaan met machtsverschil. Hij heeft een neutrale en externe, frisse blik. Zo blijkt de overheid steeds vaker bereid om als gesprekspartner aan tafel te komen en een kwestie in redelijkheid te bespreken.
Dat is van belang omdat de issue soms enorme gevolgen kan hebben voor de benadeelde partij.
De mediator initieert de gesprekken en helpt de verschillende perspectieven en belangen zichtbaar maken. De gesprekken zijn erop gericht om een, zowel voor de overheid als voor betrokken partijen, acceptabele oplossing te vinden.
Dit geldt zowel voor nationale als internationale kwesties.